1. ŠTA JE UNESCO KLUB?

Dobrovoljno udruženje ljudi razlicitih godina, porekla i društveno-profesionalnog statusa koji dele ideale UNESCO-a navedene u ustavnom aktu i univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

UNESCO klubovi se bave globalnim temama koje imaju uticaj na lokalno stanovništvo. Njihove aktivnosti se baziraju na solidarnosti i razmeni u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u skladu sa nacionalnim prioritetima i kulturnim specificnostima.

2. KAKO FUNKCIONIŠE UNESCO KLUB?

Svetski lanac UNESCO klubova razvijao se spontano, paralelno sa stvaranjem UNESCO-a, izmedu 1947. i 1950.god. Danas ima preko 5000 klubova u svetu u oko 100 zemalja na svim kontinentima.

Unutar svake zemlje klubovi su organizovani u Federaciju UNESCO klubova i registrovani od strane Svetske Federacije UNESCO klubova (WFUKA), oformljene 1971.god sa sedištem u Parizu.

Svaki klub slobodno saraduje sa klubovima u zemlji i inostranstvu i odgovoran je za svoju delatnost.

Sredstva za funkcionisanje obezbeduju se putem godišnje clanarine, od donacija i od finansiranja odredenih projekata od strane državnih ustanova i UNESCO-a.

UNESCO klubovi su nestranacka i neprofitabilna organizacija.

početak stranice

3. KOJE SU AKTIVNOSTI UNESCO KLUBOVA?

1. Obučavanje animatora za rad u klubu.

2. Pružanje informacija:
Širenje principa sadržanih u osnovnim dokumentima : Preambula i ustavni akt UNESCO-a, Charte Ujedinjenih nacija, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija Ujedinjenih Nacija o pravima deteta
Štampanje informativne dokumentacije
Prevod na maternji jezik glavnih dokumenata UNESCO-a i Ujedinjenih Nacija

3. Organizovanje aktivnosti.
Ucešce u obeležavanju međunarodnih godina i datuma u skladu sa programom generalne skupštine Ujedinjenih nacija i UNESCO-a.
Opismenjavanje, zaštita životne sredine, zaštita kulturne baštine.
Organizovanje predavanja, staževa jezika, seminara, radionica, letnjih kampova, festivala, sportskih, kulturnih, obrazovnih i naučnih manifestacija preko kojih se šire osnovne ideje Ujedinjenih Nacija i Kluba UNESCO.
Organizovanje studijskih putovanja i razmene sa inostranstvom i u zemlji.
Saradnja sa UNESCO klubovima u svetu.